Przed oddaniem odzieży i przedmiotów do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

 • Pralnia przyjmuje do prania odzież i przedmioty, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
 • Przyjmowane do prania garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. Przy braku w/w oznakowań usługę prania wykonujemy nie ponosząc odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.
 • Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na wyrobie. Za odklejanie się materiału od warstwy usztywniającej (fiseliny), poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków i guzików, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą.
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby.
 • Z uzasadnionych przyczyn pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
 • W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy pralni powierzonych przedmiotów, lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, jednak nie większą niż 10-krotna cena wykonanej usługi. Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
 • Opłata za usługę pobierana jest z góry, jedynie w uzasadnionych sytuacjach regulowana rzez Klienta przy odbiorze, a wysokość opłat określa cennik usług pralni SECO. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel pralni.
 • Paragon, lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi, są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.
 • Jakość wykonania usługi należy sprawdzać na miejscu podczas odbierania przedmiotu usługi.
 • W przypadku nie odebrania przedmiotu usługi w ciągu 60 dni od dnia jej przyjęcia, nieodebrany przedmiot, lub garderoba ulega likwidacji.
 • Za przedmioty pozostawione w oddanej odzieży prania nie ponosi odpowiedzialności.
 • Klienci zlecając usługę pralniczą potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni SECO dostępnym na niniejszej stronie oraz w siedzibie firmy , jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!
Search